Analiza S.W.O.T.

ANALIZA  SWOT

În urma analizei activităţii pe perioada anterioară  şi a situaţiei actuale la Şcoala cu clasele I-VIII Ramna, se constată următoarele:

PUNCTE TARI

 • Cadre didactice calificate la majoritatea disciplinelor ;
 • Interesul unor cadre didactice pentru un învăţământ modern (toate cadrele didactice au urmat cursul de formare continuă : ,,Predare interactivă centrată pe elev”);
 • Existenţa unui grup de elevi dornici de performanţă;
 • Rezultate bune la examenele de final de ciclu  şi la concursurile şcolare;
 • Şcoala din Ramna a fost renovată ;
 • Şcoala din Ramna are autorizaţie sanitară de funcţionare pentru anii şcolari 2007-2008 şi 2008-2009;
 • Existenţa în şcoală a unei echipe de dansuri populare condusă de instructori calificaţi (Peptenar Octavian şi Ciurcia Ilia);
 • Existenţa în şcoală a mai multor calculatoare conectate la Internet;
 • Existenţa unor cadre didactice competente în domeniul informaticii;
 • Participarea la activităţi extracurriculare;
 • Proiecte cu alte instituţii de pe raza comunei;
 • Parteneriate cu majoritatea şcolilor din zona Bocşa , în cadrul proiectului ,, De prin sate adunate”

PUNCTE SLABE

 • Situaţie economico - socialã precarã pentru mai bine de 50% din elevi;
 • Fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice şi a elevilor;
 • Multe cadre didactice sunt navetiste;
 • Lipsa de interes din partea unor elevi pentru şcoală;
 • Dezinteresul unor părinţi pentru situaţia şcolară a copiilor lor, precum şi în ceea ce priveşte unele activităţi desfăşurate de şcoală ;
 • Lipsa investiţiilor majore în şcoala de la Valeapai;

OPORTUNITĂŢI

 • Necesitatea realizării unui CDS atractiv şi diversificat;
 • Încheierea de contracte cu agenţii economici în vederea realizării de fonduri extrabugetare ;
 • Realizarea unor parteneriate cu diverse organisme locale;
 • Modernizarea bazei materiale existente;
 • Realizarea unor proiecte de grant – uri pentru dezvoltarea şcolară;
 • O bună colaborare cu Primăria şi Consiliul Local pentru atragerea unor fonduri pentru îmbunătăţirea bazei materiale.

AMENINŢĂRI

 • Scăderea populaţiei şcolare;
 • Retrocedarea clădirii în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa PN Ramna;
 • Legislaţia schimbătoare din domeniul educaţiei duce la confuzia elevilor şi părinţilor (mai ales cea cu privire la admiterea în licee);
 • Lipsa interesului elevilor pentru şcoală datorită altor motivaţii (televiziune, calculator);
 • Nivelul scăzut de educaţie al unor părinţi.

Concluzii.

Chiar dacă suntem o şcoală mică, scopul nostru este de a obţine rezultate foarte bune. Deoarece şcoala poate fi pentru comunitate un furnizor de servicii, atunci aceste servicii trebuie să fie de bună calitate. Nu trebuie uitat că rezultatele muncii noastre se văd în performanţele ulterioare ale copiilor.

Last Updated (Wednesday, 10 August 2011 07:02)